OLYMPUS DIGITAL CAMERA

"זקני צפת" תמונה זו המוצגת במזיאון המאירי בצפת צוירה על פי תמונה שפרנסי העיר ששלחו לתפוצות כדי לגייס כספים ל"מושב זקנים". יחזקאל המאירי ז"ל שהיה ידידי סיפר לי כי יוזמי התמונה אספו זקנים ברחוב וצילמו אתפ תמורת כמה פרוטות כדי ליצור מצג שווא של מושב זקנים שלא היה.

השאר תגובה